UO-Technologia | Główne sposoby zapobiegania skażeniom mikrobiologicznym owoców i warzyw
Główne sposoby ograniczania ryzyka skażeń owoców i warzyw mikroorganizmami odpowiedzialnymi za zatrucia pokarmowe,
mikrobiologia, owoce i warzywa, Główne sposoby zapobiegania skażeniom mikrobiologicznym owoców i warzyw, badania owoców i warzyw
1252
post-template-default,single,single-post,postid-1252,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_updown_fade,page_not_loaded

Główne sposoby zapobiegania skażeniom mikrobiologicznym owoców i warzyw

Główne sposoby zapobiegania skażeniom mikrobiologicznym owoców i warzyw

Opublikowane przez B0st0n w Uncategorized

Główne sposoby ograniczania ryzyka skażeń owoców i warzyw mikroorganizmami odpowiedzialnymi za zatrucia pokarmowe, sprowadzają się do stosowania zasad Dobrej Praktyki Rolniczej (ang. Good Agricultural Practice – GAP) w gospodarstwach, w szczególności takich jak:

–  właściwe stosowanie nawozów naturalnych (aplikacja oborników, które uprzednio „dojrzewały”, przez co najmniej 6 miesięcy, dbałość o prawidłowy przebieg procesu kompostowania – prawidłowy dobór materiałów do kompostowania, prawidłowa wielkość pryzmy, prawidłowe nawilżenie, natlenienie i mieszanie kompostu; stosowanie nawozów naturalnych w okresie od 01.03 do 30.11, przed wysiewem lub sadzeniem roślin, natychmiastowe przyorywanie obornika na polu, maksymalizowanie czasu między zastosowaniem nawozów naturalnych a zbiorem plonów, niestosowanie nawozów naturalnych na rośliny przeznaczone do spożycia na surowo przez ludzi lub zwierzęta, niestosowanie świeżych nawozów naturalnych stałych ani płynnych, stosowanie gnojówki i gnojowicy do pogłównego nawożenia tylko roślin nieprzeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi lub zwierzęta, do użytków zielonych i wieloletnich upraw polowych, niestosowanie nawozów naturalnych na glebach zalanych wodą lub pokrytych śniegiem lub zamarzniętych, niestosowanie nawozów płynnych na glebach bez okrywy roślinnej położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10%, niestosowanie nawozów i środków wspomagających wzrost roślin o złym lub niepewnym stanie sanitarnym, które mogą być źródłem skażenia upraw)

– zapobieganie skażeniom wody stałymi i płynnymi odchodami zwierzęcymi, ściekami z nieszczelnej kanalizacji, ciałami padłych zwierząt (staranne wykonywanie podłóg w pomieszczeniach inwentarskich i zbiornikach na stałe i płynne odpady gospodarskie; niezakopywanie ciał padłych zwierząt innych niż drób na terenie gospodarstwa lub w pryzmach obornika lub kompostu; przechowywanie nawozów naturalnych płynnych w szczelnych zbiornikach z pokrywą z otworem wentylacyjnym, a stałych na płytach zabezpieczonych przed przenikaniem wycieków do gruntu i zaopatrzonych w instalacje odprowadzające wycieki do szczelnych zbiorników na gnojówkę; usytuowanie płyt gnojowych i zbiorników na nawozy płynne w odpowiedniej odległości od studni i innych źródeł zaopatrywania w wodę wykorzystywaną w gospodarstwie i wodę pitną; nieprzechowywanie obornika na pryzmach polowych, gromadzenie ścieków w wodoszczelnych szambach lub podłączenie gospodarstw do kanalizacji; nieodprowadzanie ścieków bezpośrednio do wód powierzchniowych, niewylewanie ścieków bezpośrednio na pola; niestosowanie nawozów naturalnych na terenach zalewanych wodą, niestosowanie nawozów naturalnych w odległości < 20 metrów od: stref ochronnych źródeł i ujęć wody i brzegu zbiorników lub cieków wodnych; stosowanie płynnych nawozów przy poziomie wody gruntowej poniżej 1,2 m)

– zapobieganie przedostawaniu się fekaliów do gleby (zapewnienie pracownikom dostępu do stałych lub przenośnych toalet bez przecieków; toalety takie powinny być zaprojektowane w sposób umożliwiający higieniczne usuwanie odchodów, oraz mycie i dezynfekcję toalet)

– zapobieganie kontaktom upraw ze zwierzętami (niedopuszczanie, żeby zwierzęta swobodnie wchodziły na pola uprawne, utrzymywanie zwierząt w zagrodach na terenach położonych poniżej poziomu upraw)

– zapewnienie pracownikom dostępu do czystej wody do mycia rąk po korzystaniu z toalety, kontakcie ze zwierzętami i wykonaniu innych czynności, podczas których mogło dojść do ich zanieczyszczenia, a przed przystąpieniem do pracy z pozyskiwaniem, przetwarzaniem lub dystrybucją owoców i warzyw

– dbałość o czystość wody używanej w uprawach oraz do mycia owoców, warzyw i pojemników na owoce i warzywa, narzędzi (woda używana do nawadniania roślin, opryskiwania, mycia owoców i warzyw musi spełniać wymagania wody pitnej – warto jest ją badać pod kątem mikrobiologicznym)

– higiena osobista pracowników (stosowanie czystej odzieży ochronnej podczas prac zwłaszcza przy myciu, pakowaniu, transporcie owoców i warzyw, zabezpieczanie ran i skaleczeniami rąk przed przystąpieniem do pracy)

– niedopuszczanie ludzi chorych do prac z produktami roślinnym

– dezynfekcja narzędzi, sprzętów i opakowań (po ich uprzednim umyciu czystą wodą)

– utrzymywanie porządku i higieny w gospodarstwie (w tym usuwanie śmieci i odpadów spożywczych z pobliża pól uprawnych, gdyż mogą przyciągać dzikie ptactwo i inne zwierzęta, mogące zanieczyścić uprawy swoimi odchodami)

– unikanie stawiania bezpośrednio na ziemi pojemników służących do przechowywania zbiorów w czasie i po zbieraniu owoców i warzyw

– ograniczenie kontaktu dzieci i osób nie będących pracownikami, z plonami oraz przechowalnią do plonów.

aut.: mgr inż. Iwona Kozieł

27 Sie 2015